Regulamin sklepu internetowego

SILESIASPORT.PL

1. Właścicielem sklepu internetowego SILESIA SPORT prowadzonego pod adresem www.silesiasport.pl (dalej: Sklep) jest SILESIATRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-706) przy ul. Kolejowa 1, NIP: 634-297-56-76, REGON: 385920305, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000837416, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN, telefon: + 48 32 209 56 18, e-mail: sklep@silesiasport.pl, zwana dalej Sprzedawcą.
2. Sprzedawca świadczy bezpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi:
a) prowadzi konto klienta za pośrednictwem którego można dokonywać zakupu towarów,
b) umożliwia Klientom korzystanie z usług Koszyka i Listy Życzeń (Obserwowane),
c) umożliwia kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem elektronicznego formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.
3. Za moment zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta klienta uznaje się zakończenie procesu rejestracji konta przez Nabywcę. Pozostałe umowy o świadczenie usług zostają zawarte z chwilą podjęcia przez Nabywcę czynności zmierzających do uruchomienia danej usługi poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony przycisk: „Dodaj do koszyka” lub „Obserwuj” lub „Wyślij’.
4. Sprzedawca zakazuje dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
5. Sprzedawca zapewnia Nabywcy możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdej chwili.
6. Nabywcą w Sklepie może być zarówno konsument, jak i osoba nie będąca konsumentem. Konsumentem jest osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
8. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych, są to ceny brutto, nie zawierają kosztów transportu. Informacje o zasadach i kosztach dostarczania towarów znajdują się w zakładce „Dostawa”, zaś szczegółowa informacja dotycząca konkretnego zamówienia podawana jest podczas jego składania, w zależności od wybranego przez Nabywcę sposobu płatności i dostawy.
9. Zamówienia składać można całą dobę, każdego dnia roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, w terminach wskazanych w pkt. 18 i 20 poniżej.
10. Obszarem działania Sklepu objęta jest cała Polska.
11. Oferta sprzedaży towarów zaprezentowanych w Sklepie jest ważna do wyczerpania zapasów. Sklep sprzedaje zarówno produkty nowe, jak i używane, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski. Oferowane do sprzedaży towary opisane są na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca ma prawo do wycofania ze sprzedaży poszczególnych towarów i anulowania złożonych zamówień. O konieczności wycofania towaru lub anulowania zamówienia, Sprzedawca zawiadomi Nabywcę drogą mailową, niezwłocznie po uzyskaniu informacji uzasadniającej taką konieczność. Jeżeli Nabywca zapłacił już cenę – Sprzedawca w terminie 3 dni roboczych od anulowania, dokona zwrotu w całości uiszczonej ceny.
12. Wygląd, w szczególności kolor towaru prezentowanego na stronie Sklepu może odbiegać nieznacznie od rzeczywistego wyglądu tego towaru w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy a jej wyglądem na zdjęciu.
13. Nabywca kompletuje zamówienie wybierając towary z katalogu produktów oferowanych do sprzedaży znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Umieszczanie artykułów w wirtualnym koszyku odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się obok zdjęcia artykułu, a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy”. W dalszej części składania zamówienia, Nabywca dokonuje wyboru sposobu płatności oraz sposobu odbioru towaru. Naciśnięcie przycisku ”Kupuję i płacę” jest jednoznaczne z akceptacją obowiązku zapłaty za towary wybrane i umieszczone w wirtualnym koszyku.
14. Płatności za zamówione towary należy dokonać jedną z metod wymienionych poniżej (wyboru dokonuje się po przejściu do kasy sklepu internetowego):
a) gotówką – przy odbiorze, ta forma płatności dostępna jest w przypadku odbioru osobistego w punkcie odbioru (zgodnie z pkt. 17) jak i w przypadku wyboru przesyłki kurierskiej pobraniowej – płatność następuje podczas doręczenia przesyłki przez kuriera;
b) przelewem bankowym – przelew należy wysłać na konto wskazane podczas składania zamówienia (Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto pełnej kwoty płatności za złożone zamówienie wraz z kosztami dostawy); na przelewie w polu „tytuł płatności” prosimy podać numer zamówienia;
c) rozliczenia transakcji e-przelewem – przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.pl (w tym przypadku, w celu realizacji płatności, podmiotowi obsługującemu transakcję przekazywany jest podany przez Nabywcę adres e-mail).
d) kartą płatniczą – poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.;
e) przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwanym przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;
f) płatność BLIK – poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
15. Zamówienia mogą być składane bez rejestracji jako klient Sklepu lub z rejestracją. W obydwu przypadkach Nabywca podaje swoje dane osobowe: imię, nazwisko, kraj pochodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail. Opcjonalnie, Nabywca może poda
dane osobowe innej osoby, na której adres nastąpić ma wysyłka (imię, nazwisko, adres do wysyłki).
16. Realizacja zamówień w Sklepie jest trzyetapowa:
a) I etap – przyjęcie zamówienia, a w przypadku płatności przelewem lub e-przelewem – także oczekiwanie na płatność,
b) II etap – rozpoczęcie realizacji zamówienia poprzez skompletowanie zamówionego towaru po otrzymaniu płatności, przygotowanie do wysyłki / odbioru osobistego,
c) III etap – wysłanie zamówienia / odbiór osobisty.
17. Dostarczenie towaru następuje wg wyboru Nabywcy – za pośrednictwem firmy kurierskiej albo poprzez odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Towaru w godzinach pracy (od 8:00 do 16:00 – w dni robocze), którego adres zamieszczony jest w zakładkach: O NAS oraz KONTAKT.
18. Termin realizacji zamówienia od momentu otrzymania zapłaty wynosi:
a) 3 dni robocze w przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem kuriera,
b) 1 dzień roboczy – w przypadku odbioru osobistego.
W przypadku korzystania z usług kurierskich – realizacja zamówienia następuje z chwilą nadania przesyłki. Zamawiając towar, Nabywca powinien uwzględnić konieczność doliczenia do terminu realizacji czasu dostawy wynikającego ze specyfiki działalności firmy wybranego doręczyciela.
19. Do sprzedanych towarów dołączany jest dokument sprzedaży:
– w formie papierowej (paragon lub faktura) w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym,
– w formie zapisu elektronicznego w formacie PDF (faktura) wysyłanego pocztą elektroniczną w przypadku zakupów przez sklep internetowy.
20. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych towarów, pracownicy realizujący zamówienia będą kontaktować się z Nabywcą e-mailowo lub telefonicznie, w celu modyfikacji zamówienia, np. poprzez zaproponowanie innego towaru. Zmiana realizacji zamówienia winna być potwierdzona przez Nabywcę w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep@silesiasport.pl, w terminie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania od Sprzedawcy informacji o koniecznych zmianach. W przypadku braku innego towaru, który odpowiadałby Nabywcy – może on anulować zamówienie w tej części, w drodze wiadomości e-mail wysłanej na wskazany powyżej adres. Kwota wynikająca z anulowanej części zamówienia zostanie zwrócona Nabywcy w terminie 3 dni roboczych w taki sam sposób, w jaki została zapłacona.
21. W przypadku zamówienia nart lub deski snowboardowej oraz wiązań, wiązania dostarczane są oddzielnie (niezamontowane). Przy odbiorze osobistym towaru, możliwy jest montaż wiązań, za dodatkową opłatą, zgodną z aktualnym cennikiem Sprzedawcy, udostępnionym w miejscu odbioru towaru.
22. W razie niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Nabywca powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na adres: sklep@silesiasport.pl. W takim przypadku Sprzedawca i Nabywca wspólnie uzgodnią dalsze postępowanie (zwrot, wymiana, pozostawienie towaru).
23. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad fizycznych.
24. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Nabywca może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi i złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni towar wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
25. Jeżeli Nabywcą jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie go do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
26. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Nabywca może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Nabywcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Nabywcą jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
27. Jeżeli Nabywca będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
28. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Nabywcę lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Z tego powodu, zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na stan taśm zabezpieczających opakowanie, gdyż uszkodzenia opakowania mogą wskazywać na uszkodzenie przesyłki. W przypadku stwierdzenia wady, należy jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
29. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Nabywca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
30. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Nabywcy. Jeżeli nabywcą jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest towar używany, odpowiedzialność sprzedawcy ograniczona jest do roku od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
31. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Nabywcą jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt. 30.
32. Jeżeli Nabywca jest przedsiębiorcą, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
33. Ewentualne reklamacje muszą być złożone na piśmie, dodatkowo mogą być zgłoszone drogą e-mailową na adres sklep@silesiasport.pl. Do złożonej reklamacji należy załączyć kopię dowodu zakupu towaru w sklepie internetowym Sprzedawcy.
34. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę – o czym Nabywca zostanie poinformowany w drodze e-mail, Nabywca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do jego siedziby. Dotyczy to także zwrotu towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy. Ponowna wysyłka towaru po rozpatrzeniu reklamacji następuje na koszt Sklepu.
35. Sklep Internetowy poinformuje Nabywcę, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Nabywcę adres e-mail lub w inny podany przez Nabywcę sposób. W przypadku reklamacji Nabywcy będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uznaniem. Reklamowany towar jest odsyłany Nabywcy w terminie 10 dni od rozpatrzenia reklamacji.
36. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
37. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument obowiązany jest złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy – może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się pod Regulaminem i przesłać je za pośrednictwem poczty na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w pkt. 1 Regulaminu, przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce „Kontakt” lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@silesiasport.pl. Może też sporządzić własne oświadczenie, zawierające co najmniej elementy wskazane w proponowanym formularzu. Dla zachowania 14-dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia na trwałym nośniku np. za pośrednictwem poczty e-mail.
38. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności odbywa się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
39. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
40. Konsument jest obowiązany do zwrotu towaru bezpośrednio Sprzedawcy i poniesienia bezpośrednich kosztów tego zwrotu lub przekazania towaru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca sam zaproponował odbiór towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
41. Nabywca – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
42. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez sklep internetowy w celu należytego wykonania usług, w tym w szczególności umowy sprzedaży.
43. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w szczególności Nabywca ma prawo: do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji dotyczących przetwarzania, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, oraz do sprzeciwu.
44. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę przede wszystkim w celu realizacji i obsługi zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
45. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie sklepu w celu realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO, nałożonego na Sprzedawcę jako na administratora danych osobowych Nabywców, którzy podali swoje dane w celu zakupienia towaru w sklepie internetowym.
46. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producentów.
47. Sklep nie udostępnia oferowanych towarów do testowania.
48. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Data zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Nabywcę.
49. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące w dacie zawarcia umowy przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa do pobrania poniżej tej informacji