Polityka prywatności

SILESIASPORT.PL

SILESIATRAVEL Sp. z o.o. szanuje przysługujące użytkownikom sklepu internetowego www.silesiasport.pl prawo do prywatności. Dba ze szczególna troską o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników sklepu internetowego przez osoby trzecie. W celu zapewnienia pełnej transparentności procesów przetwarzania danych osobowych postanowienia niniejszej Polityki określają jakie dane osobowe są gromadzone, do czego są wykorzystywane i komu mogą by
udostępniane.
Podstawowym aktem prawnym, zgodnie z którym Silesiatravel Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe użytkowników jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta użytkownik przeglądający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:
– identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
– zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
– zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
– dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących język strony, kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
– prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/.
Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest SILESIATRAVEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kolejowa 1, 40-706 Katowice, KRS: 0000837416, NIP: 634-297-56-76, REGON: 385920305, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN.
3. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z biurem SILESIATRAVEL, nr telefonu 519 850 775 lub za pomocą adresu poczty elektronicznej (email): sklep@silesiasport.pl
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży skutkuje niemożnością jej zawarcia.
5. Administrator za pośrednictwem Sklepu internetowego zbiera i przetwarza wyszczególnione niżej dane osobowego Klienta przekazywane w ramach transakcji. W celu realizacji umowy Klient sklepu internetowego podaje swoje dane osobowe: imię, nazwisko, kraj pochodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail. Opcjonalnie, Klient może podać dane osobowe osoby trzeciej, na której adres nastąpić ma wysyłka (imię, nazwisko, kraj pochodzenia, adres do wysyłki). Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Ponadto, przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje w celach:
a) wykrywania nadużyć i zagrożeń w toku realizacji umowy oraz im zapobiegania (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
b) wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia);
c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń lub należności, względnie zawiadamiania właściwych organów (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia, prawnie uzasadniony interes SILESIATRAVEL);
d) realizacji uprawnień reklamacyjnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);
e) wykonania ciążących na SILESIATRAVEL obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);
f) administracyjnych SILESIATRAVEL, w tym do analiz, statystyk, raportowania na wewnętrzne potrzeby SILESIATRAVEL (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);
g) przesyłania informacji lub ofert handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia);
h) udzielania rabatów cenowych (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia)
7. W powyżej wskazanych celach dane mogą być udostępniane innym podmiotom, tj.:
a) podwykonawcom wspierającym SILESIATRAVEL przy wykonywaniu usług związanych z zawartymi z Klientami umowami, w tym m.in. przy obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
b) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, z którymi SILESIATRAVEL ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi: IT (hosting, skrzynka pocztowa e-mail itp.), kadrowo – płacowe, prawne, administracyjne, nabywcom wierzytelności, pocztowe, kurierskie, marketingowe (graficzne). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom SILESIATRAVEL, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SILESIATRAVEL na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, tj.:
a) rozpatrzenia wniosku ofertowego, zbadania wiarygodności płatniczej (w tym z wykorzystaniem profilowania) i ważności oferty – przetwarzane będą przez czas związania ofertą lub niezbędny do momentu zawarcia umowy, a w razie jej zawarcia przez okres wykonywania umowy;
b) realizacji umowy – będą przetwarzane aż do czasu zakończenia umowy, a następnie do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, o których mowa w umowie, kodeksie cywilnym oraz innych ustawach;
c) wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej – przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy;
d) weryfikacji wiarygodności płatniczej, w tym zarządzania ryzykiem, oceny zdolności finansowej, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w zapłacie należności w trakcie trwania umowy, jak i po jej wygaśnięciu (w tym z wykorzystaniem profilowania) – przetwarzane będą przez okres ważności umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez firmę SILESIATRAVEL roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes SILESIATRAVEL);
e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń lub należności – przetwarzane do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, o których mowa w umowie, kodeksie cywilnym oraz innych ustawach;
f) realizacji uprawnień reklamacyjnych – przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
g) realizacji ciążących na SILESIATRAVEL obowiązków wynikających z przepisów prawa – do czasu wypełnienia nałożonych obowiązków przez SILESIATRAVEL;
h) administracyjnych – będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów SILESIATRAVEL lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
i) prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa wyrażonej zgody.
j) dane co do których przechowywania Klient wyraził zgodę – przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.
9. Klientowi przysługuje:
a) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO;
b) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 RODO;
c) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
W celu umożliwienia realizacji praw i zgłaszanych żądań, konieczne jest jednoznaczne zidentyfikowanie Klienta, jako uwierzytelnionego wnioskodawcy.
Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt email: sklep@silesiasport.pl lub w formie tradycyjnej z SILESIATRAVEl Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 40-706 Katowice
10. Niezależnie od praw wymienionych wyżej Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego.
11. W szczególnych sytuacjach Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez SILESIATRAVEL danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych nie jest prawnie uzasadniony interes SILESIATRAVEL lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku Klienta, SILESIATRAVEL nie będzie już przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, że istnieją:
a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub
b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń SILESIATRAVEL.
12. W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności przepisy RODO.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.