Konkursy

REGULAMIN KONKURSU “SKI vs. SNOWBOARD BATTLE”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „KONKURS” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma SILESIAADDICT Sp. z o.o. 40-706 Katowice, ul. Kolejowa 1 (zwany dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/silesiasport/ (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
3. Konkurs trwa od dnia 13 listopada 2019 godz. 12:00 do 1 kwietnia 2020 godz. 8:00
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie fanpage’u ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest deska snowboardowa marki BigO Snowboard model Acid długość 150 cm o wartości 990 PLN brutto lub narty slalomowe marki Nobile model SL o wartości 1590 PLN brutto (zwane dalej “Nagrodą Główną”). Nagrodą dodatkową w konkursie jest komplet odzieży marki Modest South Wear (czapka, bluza, kamizelka) o łącznej wartości 563 PLN brutto (zwane dalej „Nagrodą dodatkową). Wartość nagród określona jest na dzień 13.11.2019 r.
2. Zwycięzcą nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która otrzyma najwięcej reakcji pod napisanym komentarzem do postu konkursowego na dzień 01.04.2020 godz. 20:00.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku.
3. Informacja o wygranej nagrodzie dnia 2 kwietnia 2020 zostanie umieszczona na fanpage’u.
4. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 8 godzin od momentu zakończenia konkursu.
5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzcy powinni w ciągu 2 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
6. Organizator ma prawo ogłosić Zwycięzcę na Fanpage.
9. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez Zwycięzców.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
12. W przypadkach wykrycia działać niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “KONKURS”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści postu na Facebooku.